USE CASE FOR
INF3120-PROSJEKT: G15

Gruppe 15:
MORTEN M. WANG HANSEN
ESPEN URNE
PER THOMAS KRAABØL
CHRISTER MICHAELSEN

INNHOLD

1Use Case modell   3
1.1Oppdragsgivers krav og tekniske konsekvenser   3
1.2Use Case diagram   4
1.2.1Beskrivelse av aktører   5
1.2.2Beskrivelse av Use Case   6
1.3Domenemodell   8
1.4Ikke-funksjonelle krav   9

1. USE CASE MODELL

1.1 Oppdragsgivers krav og tekniske konsekvenser

Kravene knyttet til brukergensesnittet er GUI, støtte for mus, menybasert system og hotkeys. Dette legger føringer knyttet til design av systemet. Brukergrensesnittet legges som skall på toppen av klassene som implementerer funksjonaliteten. Det kan også medføre en investering knyttet til et utviklingsverktøy med effektiv støtte for awt / swing

Det er spesifisert at systemet må kunne generere enhver ønsket rapport. Enhver ønsket rapport synes meget krevende å implementere, men vi skal ta hensyn til dette med valg av lagring av informasjonen. Dette skal gjøres slik at det flest mulig rapporter kan genereres.

Innføring av nytt system med fokus på GUI kan resultere i nye krav til arbeidstasjonene. Dette kan gi behov for oppgradering av eksisterende maskiner.

Likeledes kan nytt brukergrensesnitt avstedkomme behov for opplæring av brukere. Opplæringsbehovet bør kartlegges. Undervurdering av opplæringsbehovet kan ha alvorlige konsekvenser ved implementering av systemet.

Kravspesifkasjonen peker mot en infrastruktur med en eller flere sentrale tjenermaskiner og arbeidstasjoner knyttet sammen med et datanettverk. Om dette ikke finnes med tilstrekklig kvalitet må det investeres i slikt utstyr. En slik investering vil medføre investering i opplæring av de som skal ha det daglige tilsynet med systemet. Det vil ellers ikke være mulig å overholde kravet til oppetid og datasikkerhet.

Med unntak av hva som er spesielt nevnt ovenfor vil alle elementene i kravspesifikasjonen kunne møtes uten nye investeringer for prosjektgruppen. Kravspesifikasjonen kan leveres med gruppens eksisterende utstyr og programmvare.

1.2 Use Case diagram

Use Case modell

1.2.1 Beskivelse av aktører

AktørAdministrasjonspersonell
BeskrivelseAktør som legger inn, endrer og sletter data
EksemplerLegger inn ny pasient
AktørDoktor
BeskrivelseAktør som ser på data
EksemplerHenter info om pasient
AktørPleier
BeskrivelseAktør som ser på data
EksemplerHenter info om pasient

1.2.2 Beskrivelse av Use Case

Use CaseleggTilPerson
AktørAdministrasjonspersonell
TriggerAdmPers ønsker å legge til en ny Person
Pre-betingelserPerson er ikke registrert i systemet
Post-betingelser 1. Ny Person registrert i systemet eller
2. Bruker får feilmelding
Normal hendelsesflyt 1. Systemet ber om relevant informasjon
2. Bruker skriver inn relevant informasjon
3. Systemet sjekker om alt er riktig utfylt
4. Bruker ber om at Person blir lagret
5. Systemet lagrer Person
Variasjoner 3a. Alle felt er ikke tilfredsstillende utfylt
3b. Person kan allerede eksistere i systemet
Relatert informasjonTildeler unikt ID-nummer til ny Person
Use CaseendrePerson
AktørAdministrasjonspersonell
TriggerAdmPers ønsker å endre data på Person
Pre-betingelserPerson er registrert i systemet
Post-betingelse 1. Data på Person endret eller
2. Bruker får feilmelding
Normal hendelsesflyt 1. Bruker søker opp aktuell Person
2. Systemet viser Personens data
3. Bruker utfører endringen
4. Systemet sjekker om alt er riktig utfylt
5. Bruker ber om at Person blir lagret
6. Systemet lagrer Person
Variasjoner 1. Person finnes ikke i systemet
4a. Alle felt er ikke tilfredsstillende utfylt
Relatert informasjon
Use CaseslettePerson
AktørAdministrasjonspersonell
TriggerAdmPers ønsker å slette Person
Pre-betingelserPerson er registrert i systemet
Post-betingelser 1. Person slettet fra systemet eller
2. Bruker får feilmelding
Normal hendelsesflyt 1. Bruker søker opp aktuell Person
2. Systemet viser Personens data
3. Bruker velger å slette Person
4. Systemet sjekker om det er tillatt
5. Bruker bekrefter at Person skal slettes
6. Systemet sletter Person
Variasjoner 1a. Person finnes ikke i systemet
4a. Person er ikke tillatt slettet
Relatert informasjonSystemet sjekker om Person kan slettes, eks. doktor vs operasjon
Use CasevisPerson
AktørAdministrasjonspersonell, doktor, pleier
TriggerBruker ønsker å få informasjon om Person
Pre-betingelserBruker har valgt å få informasjon Person
Post-betingelser 1. Informasjon om Person vises eller
2. Bruker får feilmelding
Normal hendelsesflyt 1. Bruker søker opp aktuell Person
2. Systemet viser Personens data
3. Bruker ser på data
Variasjoner 1a. Person finnes ikke i systemet
Relatert informasjon
Use CaselagRapport
AktørAdministrasjonspersonell, doktor, pleier
TriggerBruker ønsker å få en rapport
Pre-betingelserBruker har valgt å få en rapport
Post-betingelser 1. Bruker får rapport eller
2. Bruker får feilmelding
Normal hendelsesflyt 1. Bruker velger type rapport
2. Systemet ber om relevant informasjon
3. Bruker skriver inn nødvendig informasjon
4. Systemet finner data og generer rapport
5. Systemet viser rapport
6. Bruker velger skriver
7. Rapport kommer ut på valgt skriver
Variasjoner 4a. Systemet finner ikke data
7a. Skriver virker ikke
Relatert informasjon

1.3 Domenemodell

Domenemodell

1.4 Beskrivelse av ikke-funksjonelle krav

Sikkerhet

Et datasystem ved et sykehus vil naturlig nok inneholde mye sensitiv informasjon. Det er derfor viktig å hindre uvedkommende å få innsyn i dataene. Selve HSS-systemet skal sikres ved å autentisere bruker med passord. Hvis systemet også skal være tilkoblet Internett eller ha grensesnitt mot andre system, skal disse tilgangene også være sikret.

Oppetid

Siden systemet bl.a. skal brukes til å planlegge operasjoner, er det viktig at systemet har høy opptid i periodene hvor operasjonene gjennomføres. Enda viktigere er det at nedetiden er kort hvis systemet, mot formodning, skulle gå ned. Vi forutsetter at operasjonene for det meste skal planlegges og gjennomføres på dagtid. Da har man muligheter til å lage gode rutiner rundt backup- og recovery-strategier.

Pålitelighet

Det er viktig at systemet er robust, slik at dataene er pålitelige. Systemet må håndtere interne feil og det må sikres mot muligheten til å lagre "feil" data.